Tervetuloa vierailija! Voit kirjautua sisään tai luoda tilin.

Palveluehdot

Yleiset toimitusehdot (ASP)

PALVELUSOPIMUS

1. PALVELUAJAT

Sovelluksen käyttömahdollisuus pyritään tarjoamaan Asiakkaalle jatkuvasti kaksikymmentäneljä (24) tuntia vuorokaudessa ja seitsemän (7) päivää viikossa, pois lukien tilapäiset palvelukatkokset, jotka voivat johtua Palvelun ylläpito-, päivitys- tai korjaustoimenpiteistä tai muista näihin rinnastettavista tekijöistä. Toimittaja ei takaa, että Palvelu on Asiakkaan käytettävissä keskeytyksettä eikä vastaa palvelukatkoksista aiheutuvista vahingoista. Palvelun mahdollisista katkoksista pyritään ilmoittamaan Asiakkaalle etukäteen.

2. TUNNISTETIEDOT JA NIIDEN SÄILYTTÄMINEN

Asiakkaalle toimitetaan Palvelun hyödyntämistä varten tarpeelliset tunnistetiedot ja salasana tai vastaavat Palvelun käytön mahdollistavat tunnisteet (jäljempänä "Tunnistetiedot"). Asiakkaan oikeus käyttää tunnistetietoja lakkaa viimeistään Palvelusopimuksen voimassaolon päättyessä. Tunnistetiedot toimitetaan Asiakkaalle postitse, salatulla sähköpostiviestillä Asiakkaan ilmoittamalle yhteyshenkilölle tämän sähköpostiosoitteeseen tai matkapuhelimen tekstiviestinä Asiakkaan ilmoittamaan matkapuhelinnumeroon. Asiakas ilmoittaa yhteystietojensa tai yhteyshenkilön vaihtumisesta viipymättä Toimittajalle. Asiakkaan tulee säilyttää Tunnistetiedot huolellisesti ja huolehtia siitä, että nämä eivät tule sivullisten tietoon. Asiakkaan tulee ilmoittaa Toimittajalle välittömästi kirjallisesti, mikäli Tunnistetiedot ovat tulleet tai Asiakkaalla on aihetta epäillä Tunnistetietojen tulleen sivullisen tietoon. Asiakas vastaa Tunnistetietojen avulla Käyttöpalvelun käyttämisestä aiheutuvista maksuista ja muista kustannuksista ja vahingoista.

3. HINNAT

Asiakas suorittaa Palveluista Toimittajalle maksun, jonka suuruus tämän sopimuksen alkaessa ilmenee Palvelusopimuksesta. Mikäli maksun suuruus perustuu kokonaan tai osittain Asiakkaan käyttöön varattuun palvelinkapasiteettiin ja palvelinkapasiteettia myöhemmin lisätään, käyttömaksua tarkistetaan vastaavasti. Käyttömaksua ei alenneta ellei asiasta erikseen sovita. Toimittajalla on oikeus muuttaa palvelun maksuja ilmoittamalla siitä asiakkaalle kirjallisesti vähintään kolme (3) kuukautta etukäteen. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättyväksi muutoksen voimaantulopäivänä ilmoittamalla siitä kirjallisesti toimittajalle yhden (1) kuukauden kuluessa toimittajan ilmoituksesta. Ellei sopimusta näin irtisanota, muutetut maksut tulevat voimaan. Toimittajan suorittaessa Asiakkaan tilauksesta jonkin toimenpiteen ylityönä tai muita erityisjärjestelyjä käyttäen, Toimittaja veloittaa tästä aiheutuneet lisäkustannukset erikseen. Toimittaja veloittaa Asiakkaan tilaamat, laskutusjaksoissa laskutettaviin palveluihin kuulumattomat muutokset ja lisätyöt sovittujen veloitusperusteiden tai hinnastonsa mukaisesti erikseen. Toimittajalla on oikeus veloittaa lisäkustannukset, jotka johtuvat Asiakkaan toimittamasta väärästä, viruksia sisältävästä tai muutoin tietoteknisesti korruptoituneesta aineistosta tai muusta Asiakkaasta johtuvasta syystä. Laskun maksuehto on neljätoista (14) päivää. Viivästyneelle maksulle peritään korkolain mukainen viivästyskorko.

4. PALVELUN KESKEYTTÄMINEN

Toimittajalla on aina oikeus keskeyttää Palvelun toimittaminen, mikäli Asiakas laiminlyö Palvelusopimukseen perustuvan erääntyneen maksun suorittamisen tai mikäli Asiakas lopettaa liiketoimintansa, on haettu konkurssiin tai yrityssaneeraukseen, todettu ulosotossa varattomaksi tai tälle on rekisteröity olennainen maksuhäiriö tai mikäli Asiakas käyttää Palvelua Palvelusopimuksen ehtojen vastaisesti tai mikäli keskeyttämiseen on muu perusteltu syy.

5. SALASSAPITOVELVOLLISUUS

Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin Palvelusopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa, (a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai (b) jonka sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta tai (c) joka oli todistettavasti vastaanottavan sopijapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta sopijapuolelta tai (d) jonka sopijapuoli on todistettavasti itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa. Sopijapuolen on välittömästi lopetettava toiselta sopijapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä, ellei erikseen sovita aineiston hävittämisestä, palautettava kyseinen aineisto kaikkine kopioineen, kun sopimus päättyy tai kun sopijapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa tai kyseisiä tietoja sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Kummallakin sopijapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaisten määräysten edellyttämät kopiot. Tähän sopimuskohtaan liittyvät oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

6. YLIVOIMAINEN ESTE

Jos sopimusehdon noudattamisen estää tai viivästyttää ylivoimainen este, osapuoli vapautuu sopimusehdon noudattamisesta esteen keston ajaksi. Ylivoimaisena esteenä pidetään pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- ja vientikieltoa, työselkkausta, luonnonilmiötä, ukonilmaa, myrskyä, tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, tulvaa ja vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, sellaista kolmannesta osapuolesta johtuvaa seikkaa, joka on osapuolista riippumaton, tai muuta syytä, jota osapuoli ei ole sopimusta¨tehdessään voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai voittaa sen vaikutusta. Esteestä ja sen päättymisestä on ilmoitettava toiselle osapuolelle viipymättä.

PALVELUSOPIMUS

7- VASTUU VAHINGOISTA

Toimittaja vastaa:

Jos toimittajan tai sen alihankkijan tai näiden henkilökunnan virheen tai laiminlyönnin johdosta asiakkaalle aiheutuu vahinkoja, toimittajalla on niistä korvausvastuu seuraavin rajoituksin: Korvausvastuu kattaa ainoastaan em. syystä aiheutuneet suoranaiset tarpeelliset kustannukset ja muut osoitettavissa olevat välittömät vahingot, enintään kuitenkin asiakkaalta palvelusta ko. Kuukaudelta veloitettujen maksujen yhteismäärän suuruisena.

Toimittaja ei vastaa:

Häiriöistä tai virheistä Palvelun tuottamiseksi tai käyttämiseksi tarpeellisissa tietoliikenneyhteyksissä tai näistä aiheutuvista vahingoista; Asiakkaan Palveluun syöttämien tietojen sisällöstä, oikeellisuudesta ja toimivuudesta, eikä näistä Asiakkaalle aiheutuvista häiriöistä ja vahingoista; tietoverkosta tai jostain muualta tulevasta Asiakkaaseen tai Palveluun kohdistuvasta häirinnästä tai luvattomasta käytöstä, näiden yrityksestä tai muusta näihin rinnastettavasta häiriöistä ja näistä aiheutuvista vahingoista; Palvelun luvattomasta käytöstä tai luvattoman käytön yrityksestä ja näistä aiheutuvista vahingoista; virheistä ja vahingoista, jotka aiheutuvat Palvelun tuottamisessa käytettävien kolmannen osapuolen sovellus-, käyttöjärjestelmä- sekä virus- tai tietokantaohjelmistojen virheistä. Toimittaja ei missään olosuhteissa vastaa Asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista tai epäsuorista vahingoista kuten menetetystä liikevaihdosta tai –voitosta tai kadonneista tiedoista ja niiden uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista.

8. TIETOTURVA

Toimittaja vastaa palvelusopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti vaikutuspiirissään, yleisten tietoturvamenetelmien toteuttamisesta sekä palvelun käyttöön liittyvien käyttäjätunnisteiden, salasanojen sekä käyttöoikeuksien hallinnoinnista. Toimittaja vastaa erityisesti seuraavista, vaikutuspiirissään olevista tietoturvaan liittyvistä tehtävistä:

- laitteiden ja laitetilojen fyysisen tietoturva

- käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen suojaus

- tietoturvaan liittyvät käyttöjärjestelmäkorjaukset;

- järjestelmien hallintaan oikeuttavat käyttöoikeudet

9. MUUT EHDOT

Kaikki muutokset ja lisäykset Palvelusopimukseen on tehtävä kirjallisesti, jotta ne olisivat päteviä. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Palvelusopimukseen perustuvia oikeuksiaan tai Palvelusopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Toimittajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Toimittajalla on oikeus siirtää Palvelusopimukseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siirtämisestä Asiakkaalle. Kaikki Palvelusopimukseen perustuvat Asiakkaan vaatimukset tulee vaatimusten vanhenemisen uhalla esittää Toimittajalle kirjallisesti kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä kun Asiakas sai tai tämän tuli saada tieto vaatimuksen perusteesta.

10. ERIMIELISYYDET

Kaikki Palvelusopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet käsitellään käräjäoikeudessa Savonlinnassa.

11. PALVELUSOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTÄMINEN

Palvelusopimus tulee voimaan osapuolten allekirjoitettua Palvelusopimuksen. Palvelusopimus on voimassa toistaiseksi ja se on irtisanottavissa päättymään kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla. Etukäteen maksettuja maksuja ei palauteta Asiakkaan irtisanoessa Palvelusopimuksen.