Yksityisyyden Suoja

SALASSAPITOVELVOLLISUUS

Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin Palvelusopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa, (a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai (b) jonka sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta tai (c) joka oli todistettavasti vastaanottavan sopijapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta sopijapuolelta tai (d) jonka sopijapuoli on todistettavasti itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa. Sopijapuolen on välittömästi lopetettava toiselta sopijapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä, ellei erikseen sovita aineiston hävittämisestä, palautettava kyseinen aineisto kaikkine kopioineen, kun sopimus päättyy tai kun sopijapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa tai kyseisiä tietoja sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Kummallakin sopijapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaisten määräysten edellyttämät kopiot. Tähän sopimuskohtaan liittyvät oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

TIETOTURVA

Toimittaja vastaa palvelusopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti vaikutuspiirissään, yleisten tietoturvamenetelmien toteuttamisesta sekä palvelun käyttöön liittyvien käyttäjätunnisteiden, salasanojen sekä käyttöoikeuksien hallinnoinnista. Toimittaja vastaa erityisesti seuraavista, vaikutuspiirissään olevista tietoturvaan liittyvistä tehtävistä:

- laitteiden ja laitetilojen fyysisen tietoturva

- käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen suojaus

- tietoturvaan liittyvät käyttöjärjestelmäkorjaukset;

- järjestelmien hallintaan oikeuttavat käyttöoikeudet